Categorized | Học ngữ pháp

GRAMMAR : CONJUNCTIONS(Liên từ) – Part 1

“I. Because – Because of : bởi vì, do, nguyên nhân
- Đằng sau Because phải dùng 1 mệnh đề (clause) nhưng đằng sau Because of phải dùng 1 ngữ danh từ(noun/noun phrase)
Ex:
because the weather was bad, we cancelled our flight
because of the bad weather, we cancelled our flight

- Because of = on account of = due to: Do bởi

- Nhưng nên dùng due to sau động từ to be cho chuẩn.

Ex: The accident was due to the heavy rain.

- Dùng “”as a result of”" để nhấn mạnh hậu quả của hành động hoặc sự vật, sự việc.

Ex: He was blinded as a result of a terrible accident.

II. Although / though/even though – despite / in spite of :mặc dù

Nguyên tắc chung cần nhớ(tương tự because/Because of) là :

Although/ though/even though + mệnh đề
Despite / in spite of + 1 ngữ danh từ
Ex:
Although/Though/even though she’s angry, she still manages to smile.
Mặc dù cô ấy đang giận dữ nhưng cô ấy vẫn cố gắng cười.

Despite/In spite of heavy rain, he still went for a walk
Mặc dù mưa to, anh ý vẫn đi dạo

III. Cách biến đổi từ Although / though => despite / in spite of (Áp dụng cho because => because of )

♥ 1) Nếu chủ từ 2 mệnh đề giống nhau:
- Bỏ chủ từ ,động từ thêm ING .
Although Tom got up late, he got to school on time.
=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.

♥ 2) Nếu chủ từ là danh từ + be + tính từ
- Đem tính từ đặt trứoc danh từ, bỏ to be
Although the rain is heavy,…….
=> Despite / in spite of the heavy rain, ……

♥ 3) Nếu chủ từ là đại từ + be + tính từ :
- Đổi đại từ thành sỡ hửu ,đổi tính từ thành danh từ ,bỏ be
Although He was sick,……..
=> Despite / in spite of his sickness,…….

♥ 4) Nếu chủ từ là đại từ + động từ + trạng từ
- Đổi đại từ thành sở hữu, động từ thành danh từ ,trạng từ thành tính từ đặt trước danh từ

Although He behaved impolitely,…..
=> Despite / in spite of his impolite behavior ,………

♥ 5) Nếu câu có dạng : there be + danh từ
- Thì bỏ there be
Although there was an accident ,…..
=> Despite / in spite of an accident,……

♥ 6) Nếu câu có dạng : It (be) + tính từ về thời tiết

Đổi tính từ thành danh từ thêm the phía trước.

Although it was rainy, …..
=> Despite / in spite of the rain, ……….
Các tính từ và danh từ thường gặp trong mẫu này là:

Foggy => fog ( sương mù )

Snowy => snow (tuyết)

Rainy => rain (mưa)

Stormy => storm ( bão)

Leave a Reply